วีธีคิดสินค้า บริการ ธุรกิจ หรือโปรเจ็คด้วยคำถาม why และสื่อสารออกไปให้ประสบความสำเร็จ

วีธีคิดสำคัญมาก เพราะเป็นการเริ่มต้นการลงมือทำของทุกสิ่ง