วีธีคิดสินค้า บริการ ธุรกิจ หรือโปรเจ็คด้วยคำถาม why และสื่อสารออกไปให้ประสบความสำเร็จ

วีธีคิดสำคัญมาก เพราะเป็นการเริ่มต้นการลงมือทำของทุกสิ่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.